ALGEMENE VOORWAARDEN

Yogastudio Running Buddha te Voorburg

Artikel 1: Inschrijven Running Buddha en aanmelden lessen

 1. Inschrijving bij Running Buddha vindt plaats door inschrijving via de website www.Momoyoga.nl/runningbuddha. Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. Running Buddha is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
 2. Bij inschrijving in Momoyoga dient het lid schriftelijk inzicht te geven in zijn of haar gezondheid. Dit houdt in dat enig letsel, fysieke beperking(en) of recent een operatie gemeld dienen te worden. Ook indien men  onder behandeling van een arts of therapeut is, dient dit gemeld te worden.  Alle bovenstaande gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 3. Voor iedere deelname aan een les meldt de yogi  zich online aan via www.momoyoga.nl/runningbuddha. Wanneer de yogi wekelijks deelneemt aan een vaste les kan hij of zij kiezen aanmelden voor de reeks.
 4. Afmelden voor een les waarvoor de yogi zich heeft aangemeld dient zo spoedig mogelijk te gebeuren via Momoyoga zodat er plek komt voor een andere yogi. Het niet verschijnen bij een les, waarvoor de yogi zich via Momoyoga heeft aangemeld, wordt bij de yogi in rekening gebracht.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden, lidmaatschap en termijnen

 1. Een lidmaatschap bij Running Buddha kan op elk gewenst moment ingaan. Er geldt geen opzegtermijn.
 2. Alle betalingen voor abonnementen geschieden via www.momoyoga.nl/runningbuddha.
 3. Het lid kan dan de toegang tot Running Buddha worden geweigerd indien er sprake is van een betalingsachterstand. Running Buddha is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap te beëindigen.
 4. Running Buddha behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Reeds aangeschafte rittenkaarten worden tijdens de geldigheidsduur niet in prijs verhoogd.

Artikel 3: Lessen en lestijden

 1. Het actuele lesrooster is te vinden op www.runningbuddha.nl/lesrooster alsmede www.momoyoga.nl/runningbuddha.
 2. Running Buddha behoudt zich het recht voor om het lesrooster, de lestijden en lesvormen te wijzigen.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is Running Buddha gerechtigd gesloten te zijn. De leden worden hiervan in kennis gesteld via de website/Momoyoga en/of aankondiging in de locatie.
 4. In vakantieperioden behoudt Running Buddha zich het recht voor een aangepast en beperkt rooster te voeren.
 5. Eventuele lesuitval wordt aangekondigd via Momoyoga, de website, via facebook en/of aankondiging in de vestiging.

Artikel 4: Beëindiging abonnement/strippenkaart

 1. Running Buddha behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de docent, het abonnement voortijdig te beëindigen dan wel de strippenkaart vervallen te verklaren zonder teruggave van niet genoten reeds betaalde lessen.

Artikel 5: Schade en aansprakelijkheid

 1. Het volgen van een les bij Running Buddha is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Running Buddha aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. Running Buddha aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Running Buddha en hiernaar te handelen. De huisregels zijn duidelijk aanwezig in de vestiging en te raadplegen op de website.
 2. De huisregels evenals de Algemene Voorwaarden zijn in de vestiging op te vragen.

Artikel 7: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Running Buddha aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Running Buddha, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.
 3. Door zijn inschrijving verklaart het lid de Algemene Voorwaarden en de huisregels van Running Buddha te accepteren.

Voorburg, 8 februari 2017